Anasayfa

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ

ABS

Yayınlar & Eserler

Yayınlanan Makaleler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1
Dijital Oyun Bağımlılığı, Davranış Problemleri ve Akademik Performans: Bibliyometrik Bir Haritalama

TUNCER MURAT, DİKMEN MELİH, Vural Müge

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2022 (Eurasian Scientific Journal Index)

2
Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmen adaylarının bilgisayar öz-yeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

DİKMEN MELİH,ÇAĞLAR ADİL

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2015 (TR DİZİN)

3
Öğretmen adaylarının bilgisayar kullanımına ilişkin öz-yeterlik algısı ile siber zorbalık duyarlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi

DİKMEN MELİH,ÇAĞLAR ADİL

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (TR DİZİN)

4
Akademisyenlerin siber zorbalığa yönelik algıları ve mücadele etme yöntemleri

DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (Araştırmax, EBSCO)

5
Öğretmen adaylarının siber zorbalığa yönelik duyarlılıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

DİKMEN MELİH,ÇAĞLAR ADİL

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017 (TR DİZİN)

6
Sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına örneklem etkisinin araştırılması

TUNCER MURAT,BERKANT HASAN GÜNER,DİKMEN MELİH

Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi, 2017 (ASOS, SOBİAD)

7
İşbirlikli öğrenmenin başarıya etkisi. Çalışma grubu ile etki büyüklüğü arasındaki ilişkiye dair bir meta analiz çalışması

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

İnsan Bilimleri Dergisi, 2017 (ICI, WORLDCAT, TEI, GOOGLE SCHOLAR)

8
Doçentlik süreci ve bazı akademik kadrolardaki düzenlemelere yönelik öğretim elemanlarının görüşlerinin değerlendirilmesi

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH,TANAŞ RAMAZAN,BAHADIR FERDİ,TEMUR MEHMET,ULUĞ HİKMET

Turkish Studies, 2018 (TR DİZİN)

9
Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

DİKMEN MELİH,BAHADIR FERDİ,AKMENÇE AHMET EGEMEN

Eğitim Yansımaları, 2018 (INDEX COPERNICUS, SOBIAD)

10
Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki

DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT,ŞİMŞEK MANOLYA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018 (EBSCO)

11
İnternet Bağımlılığının Aile İlişkilerine Etkisi

DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

Online Journal of Technology Addiction Cyberbullying, 2018 (Türk Eğitim İndeksi)

12
Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz-yeterlikleri ve mesleğe yönelik tutumları

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

Akademik Bakış, 2018 (ResearchBIBLE, TEI, Araştırmax)

13
Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin meta-analizi: son 10 yılda yapılan çalışmaların incelenmesi.

DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2018 (TR DİZİN)

14
Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi

DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

Harran Maarif Dergisi, 2018 (ROAD)

15
Üniversite öğrencilerinin üstbiliş düşünme beceri algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi

DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

Yükseköğretim ve Bilim, 2018 (TR DİZİN)

16
Bilgi okuryazarlık öz yeterliği inancı, öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ve üst biliş düşünme becerileri arasındaki ilişkiler

DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

Electronic Journal of Education Sciences, 2018 (SOBİAD)

17
PISA 2015’e katılan öğrencilerin PISA’ya ilişkin görüşleri

şimşek manolya,TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018 (EBSCO, Proquest, Index Copernicus)

18
Ders akademik başarılarının mesleki programı yordama durumunun değerlendirilmesi

BAHADIR FERDİ, TUNCER MURAT, AKMENÇE AHMET EGEMEN, DİKMEN MELİH, ŞİMŞEK MANOLYA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018 (Ebsco, Proquest)

19
Cinsiyetin tekno-pedagojik alan bilgisi üzerindeki etkisinin meta analiz yöntemiyle araştırılması

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 (TR DİZİN)

20
Burns depresyon ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi, 2019 (ESJI, DRJI, INDEX COPERNICUS)

21
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki FenEtkinliklerine Yönelik Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi

TUNCER MURAT,şimşek manolya,DİKMEN MELİH,akmençe Ahmet Egemen,BAHADIR FERDİ

The Journal of Educational Reflections, 2019 (DRJI, SIS, Index Copernicus, Sobiad, Türk Eğitim İndeksi)

22
Öğretmenlik mesleği yeterlikleri açısından aday öğretmenlerin kendilerine ve uygulama öğretmenlerine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH,şimşek manolya,BAHADIR FERDİ,akmençe Ahmet Egemen

Turkish Studies, 2019 (TR DİZİN)

23
Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumun Öğrenme Tutumuna Etkisi

TUNCER MURAT, DİKMEN MELİH

Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

24
The effects of educational internet use of university students' self-efficacy beliefs on vocabulary learning strategies in foreign language

DİKMEN MELİH, AKMENÇE AHMET EGEMEN, TEMUR MEHMET

Educational Reflections, 2020 (DRJI, ESJI, INDEX COPERNICUS)

25
Öğrenme Stiline Dayalı Eğitimin Akademik Başarıya Etkisi

DİKMEN MELİH, TUNCER MURAT

Ege Eğitim Dergisi, 2020 (TR DİZİN)

26
Öğretmen Adaylarının Öğretme Motivasyonu: Bir Karma Yöntem Çalışması

DİKMEN MELİH

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

27
Üniversite akademik erteleme eğilimleri üzerine bir araştırma

DİKMEN MELİH

Sosyal Bilimler Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

28
COVID-19 Pandemisinde Üniversite Öğrencilerinin Depresyon Düzeyleri ile Sosyal Medya Bağımlılıkları Arasındaki İlişki: Bir Yapısal Eşitlik Modeli

DİKMEN MELİH

Bağımlılık Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

29
Öğretmen Adaylarının Depresyon Düzeyleri, Öğretme Motivasyonları ve Mesleğe Karşı Tutumlarının İncelenmesi

DİKMEN MELİH, TUNCER MURAT

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2021 (TR DİZİN)

30
Investigation of higher education students’ learning styles and attitudes towards mobile learning according to various variables

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH,akmençe Ahmet Egemen

International Journal of Social Sciences and Education Research, 2018 (ESJI - Eurasian Scientific Journal IndexISI - International Scientific Indexing DRJI - Directory of Research Journals IndexingSIS - Scientific Indexing Services)

31
Artırılmış gerçekliğin öğrencilerin akademik başarıları üzerindeki etkisinin meta analizi

DİKMEN MELİH, BAHADIR FERDİ

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 2021 (TR DİZİN)

32
Beck Depresyon Envanteri II’nin Öğretmen Adayları Üzerinde Güvenirlik ve Geçerliğinin İncelenmesi

DİKMEN MELİH

Turkish Studies - Educational Sciences, 2020 (TR DİZİN)

33
The Relationship Between Digital Game Addictions and Academic Achievements of High School Students

DİKMEN MELİH, TUNCER MURAT, Vural Müge

International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, 2022 (Eurasian Scientific Journal Index (ESJI))

34
Relationship between Learning and Academic Achievements

DİKMEN MELİH

Journal of Educational, 2020 (Journals Indexed in Eric )

35
Mindfulness, problem-solving skills and academic achievement: Do perceived stress levels matter?

DİKMEN MELİH

The Journal of Theoretical Educational Science (JTES), 2022 (Journals Indexed in Eric )

36
Achievement goal orientations as a mediating variable between academic procrastination and academic achievement

DİKMEN MELİH, BAHADIR FERDİ

International Journal of Eurasian Education and Culture, 2021 (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)

37
EFL Learners’ Foreign Language Learning Anxiety and Language Performance: A Meta-Analysis Study

DİKMEN MELİH

International Journal of Contemporary Educational Research, 2021 (Journals Indexed in Eric )

38
University Students' Views on the Effectiveness of Learning through Homework

DİKMEN MELİH, BAHADIR FERDİ

International Online Journal of Educational Sciences, 2021 (Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List)

39
Does gamification affect academic achievement? A meta-analysis of studies conducted in Turkey

DİKMEN MELİH

International Journal of Curriculum and Instruction, 2021 (Journals Indexed in Eric )

40
Test Anxiety in Online Exams: Scale Development and Validity

DİKMEN MELİH

Croatian Journal of Education, 2021 (SSCI)

41
A Contribution to Discussions Regarding LearningStyle: The Changes Occurring withinThree Weeks of Time

TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

Journal of Educational Issues, 2019 (Journals Indexed in Eric )

Bildiriler

1
İnternete yönelik tutum bağlamında sosyal araştırmalardaki ölçek bulgularına örneklem etkisinin araştırılması

Etkinklik Adı : IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,BERKANT HASAN GÜNER,DİKMEN MELİH

2
İnternet bağımlılığının aile ilişkilerine etkisi

Etkinklik Adı : 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH, TUNCER MURAT

3
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Öğrenmeye Yönelik Tutumları Üzerine Bir Araştırma

Etkinklik Adı : X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT,şimşek manolya

4
Üniversite Öğrencilerinin e-Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Etkinklik Adı : 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH

5
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri Ülkelere Göre Değişir Mi? Türkiye, Gana ve Iraklı Öğretmen Adayları Açısından Bir Değerlendirme

Etkinklik Adı : 6. ULUSLARARASI EĞİTİM PROGRAMLARIVE ÖĞRETİM KONGRESİ

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT, DİKMEN MELİH

6
Ders akademik başarılarının mesleki programı yordama durumunun değerlendirilmesi

Etkinklik Adı : X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : BAHADIR FERDİ,TUNCER MURAT,AKMENÇE AHMET EGEMEN,DİKMEN MELİH,ŞİMŞEK MANOLYA

7
PISA 2015’e katılan öğrencilerin PISA’ya ilişkin görüşleri

Etkinklik Adı : X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : ŞİMŞEK MANOLYA,TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

8
Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki fen etkinliklerine yönelik öz-yeterlik inançlarının araştırılması

Etkinklik Adı : X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,ŞİMŞEK MANOLYA,DİKMEN MELİH,AKMENÇE AHMET EGEMEN,BAHADIR FERDİ

9
2017 öğretmenlik mesleği yeterliklerine yönelik öğretmen adaylarının öz-yeterlik algıları ve uygulama öğretmenlerinin yeterliklerine ilişkin algılarının karşılaştırılması

Etkinklik Adı : X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH,ŞİMŞEK MANOLYA,BAHADIR FERDİ,AKMENÇE AHMET EGEMEN

10
YDS ve YÖKDİL sınavına hazırlananların bu sınavlara yönelik görüşleri ve çalışma alışkanlıkları

Etkinklik Adı : X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT, AKMENÇE AHMET EGEMEN, BAHADIR FERDİ, ŞİMŞEK MANOLYA, DİKMEN MELİH

11
Mobil öğrenme tutumunun öğrenmeye yönelik tutuma etkisi

Etkinklik Adı : 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT, DİKMEN MELİH

12
Bilgisayar Destekli Animasyon Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Etkinklik Adı : 11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT, DİKMEN MELİH

13
Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları

Etkinklik Adı : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

14
Üniversite öğrencilerin öğrenim gördükleri bilim alanına göre üst-biliş düşünme becerileri yeterliliklerinin incelenmesi

Etkinklik Adı : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

15
Bilgi okuryazarlık öz-yeterliğinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum üzerindeki etkisi

Etkinklik Adı : IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT, DİKMEN MELİH

16
Sosyal Ağlarda Bekleyen Yeni Tehlike: Siber Zorbalık

Etkinklik Adı : IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

17
Bilgisayar destekli eğitimin akademik başarıya etkisi: bir meta analiz çalışması

Etkinklik Adı : IV. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

18
İşbirlikli öğrenmenin başarıya etkisi bağlamındaçalışma grubu ile etki büyüklüğü arasındaki ilişkiye dair bir metaanaliz çalışması

Etkinklik Adı : 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

19
Akademisyenlerin siber zorbalığa yönelik algıları ve mücadele etme yöntemleri

Etkinklik Adı : Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

20
Cinsiyetin Teknopedagojik Alan Bilgisi Üzerindeki Etkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Araştırılması.

Etkinklik Adı : Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH

21
COVID-19 pandemisinde beden eğitimi öğretmenlerinin bireysel, sosyal ve mesleki kaygıları

Etkinklik Adı : International Symposium on Business, Economics, and Education (ISBE)

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH

22
Examination of higher education students’ academic performance predictors

Etkinklik Adı : 8. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH

23
COVID-19 Salgınında Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Etkinklik Adı : Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH

24
The effect of education based on learning style on students’ metacognitive skills

Etkinklik Adı : 9 th International research Conference on Education, Language and Literature (IRCEELT 2019)

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH, TUNCER MURAT

25
Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerin danışmanlarından beklentileri: eğitim bilimleri bölümü anabilim dalları örneği

Etkinklik Adı : 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongres

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : DİKMEN MELİH,TUNCER MURAT

26
Göçmenlerin eğitim sorunları ve çözüm önerileri

Etkinklik Adı : 11. Kamu Yönetimi Sempozyumu

Kapsam : Uluslararası

Yazarlar : TUNCER MURAT,DİKMEN MELİH