T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ülkü KAN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax 0-424-23650
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2003 Yılı mezunu

  F.Ü.Eğitim Fak. Sınıf Öğrt.
 • Yüksek Lisans » 2006 Yılı mezunu

  F.Ü.Sosyal Bilimler Enst.- Eğitim Bilimleri ABD
 • Doktora » 2012 Yılı mezunu

  F.Ü.Eğitim Bilimleri Enst. Eğitim Programları ve Öğretim ABD

Kitaplar

 1. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., , Muzaffer Akkuş Armağanı, Kömen Yayınları, 2013, 453, 978-605-5184-03-02.
 2. Kan, A.Ü., , Öğretim İlke ve Yöntemleri, ASOS Yayınları, 2018, 355, 978-605-2132-24-1.

Makaleler

Uluslararası
Ulusal
 1. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Biçer, S., (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersini Yürütmeye Yönelik Özyeterlikleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34(2),21-30.
 2. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Biçer, S., Yetkiner, A., (2010). Mesleğe Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadıkları Zorluklarla Öğretmen Adaylarının Yaşayabilecekleri Zorluklara İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. E-Journal of New WorldSciences Academy, 5(3),12-23.
 3. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). Yeni İlköğretim Programlarının Dayandığı Temel İlke ve Yaklaşımlar. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 5(2),60-66.
 4. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Araştırma İletişim ve Türkçeyi Doğru Etkili ve Güzel Kullanma Becerilerinin Kazandırmadaki Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(2),135-162.
 5. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programının Problem Çözme ve Karar Verme Becerilerini Kazandırmadaki Etkililik Düzeyine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3),51-63.
 6. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2008). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Demokratik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Milli Eğitim, 37(178),44-64.
 7. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2009). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünme Yaratıcı Düşünme Ve Girişimcilik Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 8(1),39-49.
 8. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2013). Mentor Öğretmenlerin Yapılandırmacı Öğretmen Yaklaşımını Kullanmadaki Yeterlik Düzeylerine İlişkin Öğretmmen Adaylarının Görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2),135-173.
 9. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2010). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Yeterlik Algıları. Çağdaş Eğitim, 35(379),15-23.
 10. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Bir Değer Olarak Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24),79-100.
 11. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). İlköğretim 5. Sınıf Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Girişimcilik ve İletişim Becerilerini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi (Diyarbakır İli Örneği). Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (23),391-408.
 12. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Cüro, E., (2010). İlköğretimde Demokrasi Eğitimine Bir Örnek Okul Öğrenci Meclisleri Elazığ İli Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2),123-146.
 13. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(4),41-54.
 14. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2010). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarını Tanıma Düzeylerine İlişkin Bir Değerlendirme. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 9(1),21-27.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kan, A.Ü., Fidan, E.K., (2015). Türk Dili Dersinin Uzaktan Eğitimle Yürütülmesine İlişkin ÖğrenciAlgıları. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (),228-228.
 2. Kan, A.Ü., (2016). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Öğretimde Kullanılan Strateji Yöntem ve Tekniklere İlişkin Algıları. Second International Symposıum on Language Education and Teaching - ISLET 2. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu - UDES 2016, (),213-215.
 3. Kan, A.Ü., Yel, E., (2018). Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması. III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, (),83-83.
 4. Kan, A.Ü., Erçetin, E..E., (2018). BÖTE Öğretmen Adaylarının Öğretmenlık Uygulamasına Gittiklerı Okullardakı Stem Kullanımına İlişkın Algıları. Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik(STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi, (),256-256.
 5. Kan, A.Ü., Dadaş, A., Erçetin, E..E., (2018). STEM Eğitimi Almış Öğretmenlerin Stem Uygulamalarına İlişkin Algıları. Uluslararası Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik(STEM) ve Eğitim Bilimleri Kongresi, (),261-261.
 6. Kan, A.Ü., Yel, E., (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bazı Kavramlara İlişkin Kullandıkları Analojiler. V. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, (),114-114.
 7. Kan, A.Ü., Yel, E., (2019). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Meslek Öncesi Öğretmenlik Kimlikleri ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),87-87.
 8. Bahşi, M., Acar, A.B., Kan, A.Ü., Gözler, A., (2017). Dördüncü Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersinde Görsel Materyal Kullanımına Yönelik Öğrenci Görüşleri. 16th International PrimaryTeacher Education Symposium, (),-.
 9. Kan, A.Ü., Dadaş, A., (2018). Teacher Opinions on Necessity of Intereactive Whiteboard Using on Instruction of Elementary Literacy. 17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),67-67.
 10. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Fidan, E.K., (2015). Vocational College Students Attitudes Toward Online Exams. The 3rd International Congress on Curriculum and Instruction/ICCI 2015, (),205-206.
 11. Kan, A.Ü., Gömleksiz, M.N., Fidan, E.K., (2015). Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Pedagojik FormasyonEğitimine İlişkin Görüşleri. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, (),227-227.
 12. Kan, A.Ü., (2013). Macaristan’da ve Türkiye’de Resim Öğretmeni Yetiştirme. Türkiye Macaristan Dostluk Antlaşmasının 90. Yıldönümünde Türk-Macar İlişkileri Sempozyumu ve Güzel Sanatlar Sergisi, (),90-93.
 13. Kan, A.Ü., (2012). Öğretmen Adaylarının Eğitim Fakültesinde Aldıkları Derslerin Yerterliğine İlişkin Görüş ve Beklentileri. Uluslararası Türkiye-Belçika İlişkileri ve Türk Kültür-Sanatı Sempozyumu, (),281-289.
Ulusal
 1. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Biçer, S., (2009). Eğitim Fakültesi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıtlı Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğinden Beklentileri (Fırat Üniversitesi Örneği). 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, (),106-106.
 2. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Biçer, S., Yetkiner, A., (2010). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Girişimcilik Becerisini Kazandırmadaki Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (),453-458.
 3. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2006). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Haritalarının Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Vali Lütfullah Bilgin İlköğretim Okulu Örneği). II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),148-159.
 4. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2005). Türkiye Eğitim Sistemini Etkileyen Eğitim Felsefesi Akımları. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),698-705.
 5. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2006). Yeni Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Temel Becerileri Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi Diyarbakır İli Örneği. 15. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),79-80.
 6. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Hazırlanmalarında Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Dersinin Etkililik Düzeyine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),763-769.
 7. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Yeni İlköğretim Programındaki Ölçme Değerlendirme Yöntemlerini Tanıma Düzeylerine İlişkin Görüşleri. I. Ulusal İlköğretim Kongresi, (),16-16.
 8. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., Kılınç, H.H., Fidan, E.K., (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının KPSS’ye ilişkin Metaforik Algıları. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),467-471.
 9. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Demokrasi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları. 2. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (),155-156.
 10. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2009). Yeni Türkçe Dersi Öğretim Programının Türkçeyi Doğru Etkili ve Güzel Kullanma Becerisini Kazandırmadaki Etkililiğinin Belirlenmesi Diyarbakır İli Örneği. III. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, (),747-755.
 11. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Fidan, E.K., (2014). Öğretmenlik Uygulaması Dersindeki Değerlendirme Sürecinde Yaşanan Sorunlara İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri: Bir Model Önerisi. 3.Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, (),211-211.
 12. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., (2012). Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),390-390.
 13. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Bozpolat, E., (2012). Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),391-391.
 14. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Fidan, E.K., (2013). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Ekran Okumaya İlişkin Görüşleri. XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),234-239.
 15. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Öner, Ü., Kılınç, H.H., Fidan, E.K., (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ilişkin Metaforik Algıları. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),236-236.
 16. Kan, A.Ü., Serhatlıoğlu, B., (2007). Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirmelerine İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),417-422.
 17. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., (2007). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerine Karşı Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),503-508.
 18. Gömleksiz, M.N., Kan, A.Ü., Serhatlıoğlu, B., (2006). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, (),395-402.
 19. Gömleksiz, M.N., Bulut, İ., Kan, A.Ü., (2005). İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Öğrenci Merkezli Eğitime İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),398-402.

Projeler

 1. European Union Leonardo Da Vinci Programme II ”English Language Teaching Curriculum Design Based on Constructivist Approach for Vocational Training”, 15.01.2006-05.02.2006
 1. Uluslararası, Dergi, Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 1
 2. Uluslararası, Dergi, NWSA Educational Sciences, 2
 3. Ulusal, Dergi, Turkish Journal of Educational Studies, 1