T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Konya
Yabancı Dil İngilizce
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2009 Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi
 • Doktora » Yılı mezunu

  Selçuk Üniversitesi

Kitaplar

 1. Kubar, Y., , GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER / I, Ekin Yayınevi, 2020, 139, 978-625-7983-89-1.
 2. Kubar, Y., , DÜNYA VE TÜRKIYE EKONOMISINDEGÜNCEL EGILIMLER:DURUM ANALIZLERI, IKSAD yayınevi, 2020, 228, 978-625-7914-37-6.
 3. Kubar, Y., , ACADEMIC STUDIES IN ECONOMICS AND ADMINISTRATIVESCIENCES, Ivpe Cetinje, Montenegro, 2020, 232, 978 - 9940-46-008-2.
 4. Kubar, Y., Peker, A.E., Karaçor, Z., , Konya İli Gelir Dağılımı, Konya Ticaret Odası, 2012, 102, 978-605-137-090-3.
 5. Kubar, Y., Cansever, G., , Pazarlama Araştırmaları I, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, 2019, 195, 978-605-258-338-8.
 6. Kubar, Y., , İstihdam ve Büyüme Araştırmaları I, Akademisyen Kitapevi, 2019, 211, 978-605-258-350-0.
 7. Kubar, Y., , Toplumsal Cinsiyet Algısına Ekonomik ve Sosyolojik Bir Bakış, Gazi kitapevi, 2018, 272, 9786053447597.
 8. Kubar, Y., , Energy and Sustainability:Theoretical and Applied Perspectives, SRA( Strategic Researches Academy) Academic Publishing, 2017, 185, 978-605-67769-3-9.
 9. Kubar, Y., , Bölgesel Kalkınma, Paradigma Akademi, 2016, 352, 978-605-82909-0-7.
 10. Kubar, Y., , Different Aspects Of Poverty And Corruption, Gece Kitaplığı, 2017, 245, 978-605-288-121-7.
 11. Kubar, Y., , Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları, Rating Academy Yayınları, 2018, 593, 978-605-82459-8-3.
 12. Peker, A.E., Kubar, Y., , Seçme konular ile Güncel Ekonomik Sorunlar, Gazi Kitapevi, 2016, 502, 978-605-344-362-9.
 13. Kubar, Y., Peker, A.E., , Seçme Konular İle Güncel Ekonomik Sorunlar, Gazi Kitapevi, 2016, 502, 978-605-344-362-9.

Makaleler

Uluslararası
 1. Kubar, Y., (2019). Gençler Arası Şiddetin Nedenlerini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması Elazığ İli Örneği. ANEMON, 7(4),193-205.
 2. Kubar, Y., (2016). Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınma Göstergeleri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Bir panel Veri Analizi 1995 2010. Ardahan İİBF Dergisi, (4),65-99.
Ulusal
 1. Kubar, Y., Kıral, G., (2019). ). Lise Öğrencilerinin Şiddet Algısı Üzerine Bir Araştırma: Elazığ Merkez İlçe Örneği. Çukurova Üniversitesi SBE dergisi, 28(2),354-374.
 2. Çağlar, A.E., Kubar, Y., Korkmaz, A., (2017). Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(35),103-129.
 3. Çağlar, A.E., Kubar, Y., (2017). Finansal Gelişme Enerji Tüketimini Destekler Mi?. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(27),96-121.
 4. Kubar, Y., (2011). Bir İktisat Politikası Amacı Olarak Gelir Dağılımı Türkiye Örneği 1994 2007. Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(2),227-246.
 5. Oskay, C., Kubar, Y., (2007). Avrupa Birliği ne Uyum Sürecinde Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Finansmanında Kalkınma Ajansları. Karaman İİBF Dergisi, Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, (),204-214.
 6. Oskay, C., Kubar, Y., (2008). Türkiye de Kamu Bankalarının Özelleştirilmesi. Karaman İİBF Dergisi, 10(14),367-383.
 7. Oskay, C., Kubar, Y., (2008). Türk Bankacılık Sektörüne Yabancı Sermaye Girişleri Üzerine Bir Değerlendirme. Çağ üniversitesi Dergisi, Sayı, 5(2),45-60.
 8. Oskay, C., Kubar, Y., (2010). Küresel Mali Krizde Türk Bankacılık Sektörü. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1),70-83.
 9. Çoban, O., Peker, A.E., Kubar, Y., (2010). Türk Tarımının Avrupa Birliği Ülkeleri Karşısındaki Sektörel Rekabet Gücü. SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 10(20),247-266.
 10. Kubar, Y., Kaya, M.G., Peker, A.E., (2011). Türkiye ve AB ülkelerinde Mortgage Krizinin Etkileri. Selçuk Akşehir MYO,Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2),45-54.
 11. Peker, A.E., Kubar, Y., (2012). Türkiye de Kırsal Kesimde Kadın İstihdamına Genel Bir Bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2),173-188.
 12. Kubar, Y., Küçükhazar, M., (2018). YENİ SANAL İLETİŞİM ORTAMI SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. sosyal bilimler dergisi, (22),284-328.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Kubar, Y., Peker, A.E., (2016). Human Capital Globalization And Brain Drain. International Human and Nature Sciences: Problems and Solution Seeking Congress, (),641-657.
 2. Kubar, Y., Peker, A.E., (2015). Environmental, Social and Economic Effects of Wars. Proceedings of Annual Spain Business Research Conference, (),-.
 3. Acet, H., Kubar, Y., Peker, A.E., Kaya, M.G., (2011). In EU Market The Analysis Of Competitive Power Of Turkey Via Globalization Index. The 2011 Barcelona European Academic ConferenceMediterranean Cruise Program, (),-.
 4. Kubar, Y., Peker, A.E., Özcan, C.C., (2011). Exchange Rate Determinants In Turkey An Approach Cointegration. 9th Internetional Conferance On EconomyManegement Program, (),-.
 5. Kubar, Y., (2012). Is The Current Account Deficit Sustainable Is It A Cause Of Crisis. Clute Institute International Conference,, (),-.
 6. Kubar, Y., (2013). Intellectuel and Industrial Property Rights Comparison Of Turkey and EU Countries. The 2nd Multidisciplinary Academic Conference in Prague, (),-.
 7. Kubar, Y., (2014). Female Male Wage Inequality In Employment and It s Reason. West East Institute Conference, (),-.
 8. Kubar, Y., Peker, A.E., (2013). Yakınsama ve Yakınsama Kulüplerine Teorik Bir Bakış. 2. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),-.
 9. Peker, A.E., Kubar, Y., (2013). AR GE Harcamaları İle Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Panel Nedensellik Analizi. 2. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),-.
 10. Esen, A., Peker, A.E., Kubar, Y., (2010). Veri Zarflama Yöntemi ile Türkiye de İller Arası Gelişmişlik Düzeyinin Belirlenmesi. Küresel Kriz Sonrası İktisat Politikaları, Uluslar arası İstanbul İktisatçılar Zirvesi II,, (),-.
 11. Peker, A.E., Kubar, Y., Korkmaz, T., (2012). Sürdürülebilir Üretimde Yeni Bir Yaklaşım Eko İnovasyon. 4. Uluslar arası İktisatçılar Zirvesi,, (),-.
 12. Çetinkaya, M., Kabaklarlı, E., Kubar, Y., (2008). Finansal Krizler ve G 8 Ülkelerinin Finansal Krizlerinin Yayılmasındaki Etkileri. Uluslar arası Finans Sempozyumu,, (),-.
Ulusal
 1. Kubar, Y., (2016). Yeni Bölgeselcilik Anlayışının Bölgesel Kalkınmaya Etkileri. ÜNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı (Muş-2016), (),370-413.
 2. Kubar, Y., Küçükhazar, M., (2018). Türkiyenin Sağlık Turizmi Açısından Dünya Ülkeleri Arasında Yeri ve Önemi. International West Asia Congress Of Tourism Research, (),-.
 3. Kubar, Y., Cansever, G., (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA. II. ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),193-220.
 4. Esen, A., Kubar, Y., Peker, A.E., (2011). AB ye Uyum Süresince Türk istatistik Sistemine ilişkin Model Önerisi. 3. Ulusal kongre Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri, (),-.

Projeler

 1. Eko İnovasyon Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması, 01.02.2013-01.02.2014
 2. Konya İli Gelir Dağılımının Belirlenmesi Projesi, 01.05.2011-01.05.2012
 1. Ulusal, Dergi, Iğdır Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 1
 3. Ulusal, Dergi, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1