T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Şafak ÖZER BALIN

Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri -1
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Özer, B.Ş., , SAĞLIK BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR -1, Efe akademi, 2020, 397, 978-625-7729-16-1.
 2. Özer, B.Ş., Balın, M., , Genaral Interna Medicine I, akademisyen kitabevi, 2019, 160, 978-605-258-339-5.

Makaleler

Uluslararası
 1. Denk, A., Kobat, M.A., Özer, B.Ş., Kara, S., Doğdu, O., (2016). Tuberculous Pericarditis: A Case Report. Le Infezioni in Medicina, 24(4),337-339.
Ulusal
 1. Özer, B.Ş., Denk, A., (2016). Kuduz Riskli Temas Bildirimlerin Değerlendirilmesi. Fırat Tıp Dergisi, 21(3),141-144.
 2. Özer, B.Ş., Akbulut, A., Denk, A., Sağmak, T.A., Özden, M., Demirdağ, K., (2015). Toplum ve Hastane Kaynakl ı Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Üreten Üropatojen Escherichia coli Suşlarında Çeşitli Antibiyotiklerin Minimum İnhibitör Konsantrasyonlarının Araştırılması. Flora İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi, 20(2),92-98.
 3. Özer, B.Ş., Denk, A., (2016). Harput Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde 2013-2014 Yılı İnvaziv Alet İlişkili Hastane Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. Fırat tıp dergisi, 21(1),24-28.
 4. Denk, A., Özer, B.Ş., (2016). Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda HBsAg, Anti-HCV ve Anti-HIV seropozitifliği. Fırat tıp dergisi, 21(3),125-128.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2018). Kandidüri İçin Risk Faktörlerin Belirlenmesi. 7.TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, (SS-007),20-.
 2. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). İnfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde TedaviGören Hastaların Kan Kültür SonuçlarınınDeğerlendirilmesi: 3 Yıllık Retrospekti Analiz. XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (SS-05),174-175.
 3. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., Aydın, S., (2019). Roles of Dermcidin, Salusin-α, Salusin-β and TNF-α in the Pathogenesis of Human Brucellosis. INTERNATIONAL FORUM on Infectious Diseases 2019, (OP-4-9),69-74.
 4. Özer, B.Ş., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). Assessment of Knowledge Levels About Hepatitis B of High School Students. The 7th Eurasıa Congress of Infectious Diseases, (206),-.
 5. Özer, B.Ş., Denk, A., Sağmak, T.A., (2015). The Evaluation of invasive device related hospital infections in intensive care unit. The 7th Eurasıa Congress of Infectious Diseases, (158),-.
 6. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2019). Kronik Hepatit B’de Histopatolojik, Serolojik veBiyokimyasal Parametreler Arasındaki İlişki. 7. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU “ULUSLARARASI KONGRE”, (SS-014),38-.
 7. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akgün, B., Öztürk, S., Akbulut, A., (2018). Nöroşirürji Ameliyatlarında Kullanılan MateryallerinAntibiyotik Emdirilerek Kullanılmalarının EnfeksiyonuÖnlemedeki Etkinliğ. 7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ, (SS-132),-.
 8. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Uğur, K., Çabalak, M., Akbulut, A., Aydın, S., (2019). Dermcidin, Salusin-Α ve Salusin-Β Molekülleri Diyabeti Ayak Enfeksiyonuna Yatkınlıkta Yeni Biyobelirteçler Olabilir mi?. XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (SS-30),152-.
 9. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2019). Leptospiroz: Aynı Köyden İki Olgu Sunumu. XX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, (),394-.
 10. Aşçı, T.Z., Kayalı, S., Belhan, O., Türken, M., Akbulut, H.H., Günbey, F., Sel, c., Akbulut, A., Özer, B.Ş., (2018). Septıc arthrıtıs due to Trichosporon asahii. First Balkan Conference of Medical Mycology and Mycotoxicology, 2(26),62-63.
Ulusal
 1. Özer, B.Ş., (2018). Brucella Hepatiti. 1.GASTROİNTESTİNAL ARAŞTIRMA KONGRESİ, (SS-121),280-281.
 2. Akbulut, A., Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., (2019). HIV ilişkili non-hodgkin lenfoma olgusu. HIV/AIDS kampı 2019, (PP-10),-.
 3. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2019). HIV pozitif hastalarda kemik mineral dansitesi durumu ve D vitamini düzeyleri. HIV/AIDS kampı 2019, (PP-25),-.
 4. Üdürgücü, H., Akbulut, A., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat üniversitesi hastanesinde HIV pozitifliği saptanan bireylerin başvuru sırasındaki kemik dansitometri sonuçlarının değerlendirilmesi: 5 yıllık analizi. HIV/AIDS KAMPI, (),-.
 5. Durmuş, G., Batırel, A., Karabay, O., Çağ, Y., Ak, Ö., Tuna, N., Işık, M.E., Sünbül, M., Akbaş, T., Tekin, R., Akçam, F.Z., Fırat, G.E., Kuzhan, N., Deniz, S., Sevim, E., Dirgen, Ç.S., Atilla, A., Aydın, Ö., Korkmaz, P., Şener, A., Haykır, S.A., Doğan, M., Koç, İ.N., Şenbayrak, S., Aslan, E., Yılmaz, K.F., Akkaya, E., Kaya, M., Süer, K., Menekşe, Ş., Bayar, F., Koç, M.M., Sayan, E., Kabukçu, S., Özer, B.Ş., Öztoprak, N., Yıldırım, S., Denk, A., Koçak, F., Karakaş, A., Yuluğkural, Z., Dede, G., Uygun, K.Y., Sağmak, T.A., Uluğ, M., Özkan, Ö.H., Solak, G.S., Borcak, D., Parlak, E., Karagöz, E., Erdoğan, H., Kabaş, M., Delibalta, G., Şenol, G., Sarı, N.D., Koca, N., (2016). Hekimlerin Sepsise Yaklaşımının Belirlenmesi: Çok Merkezli Çalışma. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, 1(SS-047),39-40.
 6. Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Kırım-Kongo Hemorajik Ateş Tanılı Hastaların Klinik Şiddetini Tahmin Etmede Yardımcı Faktörler. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI • 2018, (P-115),158-159.
 7. Sağmak, T.A., Akbulut, A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Çiçek, D., (2018). ART Sırasında Gelişen Perianal Ülserasyonla Seyreden CMV Hastalığı Olgu Sunumu. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI •2018, (P-097),138-139.
 8. Özer, B.Ş., (2018). Ventilatör İlişkili Pnömoni Hastalarında Prokalsitonin Düzeylerine Göre Mortalite Oranlarının Karşılaştırılması. ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ 2018, (SS-019),23-.
 9. Özer, B.Ş., (2019). HIV ve Kardiyovasküler Risk (Düşük CD4 Sayısına Sahip Tedavi Naif HIV Hastasında Akut Koroner Sendrom: Olgu Sunumu). HIV/AIDS kampı 2019, (KS-19),-.
 10. Şenol, A., Özer, B.Ş., (2019). İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Pozitif Bakteriler ve Antimikrobiyal Duyarlılıkları. 34.ANKEM KONGRESİ, (SB72 - 118),-.
 11. Şenol, A., Özer, B.Ş., Balın, M., (2019). Diyabetik Ayak İnfeksiyonu Hastaların Değerlendirilmesi. 34.ANKEM KONGRESİ, (SB52 - 88),-.
 12. Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Pneumocystis jirovecii Pnömonisi Tanısı ile Beraber HIV Pozitifliği Saptanan Olgularımız. HIV/AIDS KAMPI, (),-.
 13. Özer, B.Ş., Üdürgücü, H., Sağmak, T.A., Akbulut, A., (2018). HIV pozitif olgularda görülen bir koenfeksiyon: Sifiliz. HIV/AIDS KAMPI, (),-.
 14. Sağmak, T.A., Üdürgücü, H., Özer, B.Ş., Akbulut, A., (2018). Dolutegravir tedavisi altında gebe kalan HIV olgularımızın izlem sonuçları. HIV/AIDS KAMPI, (),-.
 15. Akbulut, A., Üdürgücü, H., Sağmak, T.A., Özer, B.Ş., (2018). Fırat üniversitesi hastanesinde takip edilen HIV pozitif bireylerin epidemiyolojik ve klinik değerlendirilmesi: 5 yıllık analiz. HIV/AIDS KAMPI, (),-.
 16. Özer, B.Ş., Denk, A., (2016). Kuduz Riskli Temas Bildirimlerinin Değerlendirilmesi. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, (P-158),-.
 17. Denk, A., Özer, B.Ş., (2016). Anjiyografi Yapılan Hastalarda Hepatit B, Hepatit Cve HIV Seroprevalansı. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, (P-129),-.
 18. Özer, B.Ş., Denk, A., (2016). Sağlık Çalışanlarının El Hijyenine Uyumu. İNFEKSİYON DÜNYASI ÇALIŞTAYI, (P-111),-.
 19. Özer, B.Ş., Şenol, A., (2016). Sağlık Personelinin El Hijyenine Uyumu. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-326),-.
 20. Özer, B.Ş., Şenol, A., (2016). Hastanemizde Cerrahi Profilaksi Uygulamalarının Değerlendirilmesi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-317),-.
 21. Özer, B.Ş., (2016). Çok Progresif Seyirli İnfluenza A/H1N1: Olgu Sunumu. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-181),-.
 22. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Hepatit C Virüs Genotipi ile ALT ve HCV-RNA Arasındaki İlişki. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-154),-.
 23. Özer, B.Ş., Sağmak, T.A., Denk, A., Akbulut, A., Demirdağ, K., (2016). Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başvuran Kronik Hepatit C Hastalarının Genotip Dağılımlarının Araştırılmas. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-150),-.
 24. Özer, B.Ş., Şenol, A., (2016). Hastanemizde Görülen Cerrahi Alan Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-038),-.
 25. Özer, B.Ş., (2016). Kateter İlişkili Üriner Sistem Enfeksiyonu Tanısı Konmuş Hastaların İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Mikroorganizmaların Değerlendirilmesi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-029),-.
 26. Özer, B.Ş., Şenol, A., (2016). Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Hastane Enfeksiyonları Sürveyans Sonuçları. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-009),-.
 27. Özer, B.Ş., Şenol, A., (2016). Yoğun Bakım Ünitesinde 2014-2015 Yıllarında Gelişen HastaneEnfeksiyonlarının Değerlendirilmesi. 6. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ, (PS-003),-.

Projeler

 1. Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Laboratuvarına Mikroskop Temini, 15.05.2018-30.07.2019
 2. Hava Yolu İle Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma: Negatif Basınçlı İzolasyon Odası, 15.05.2018-12.02.2019

Üyelikler

 1. Türk mikrobiyoloji cemiyeti
 2. Febril Nötropeni Derneği
 3. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği
 4. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği