T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
424-2370000
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Örgüt Sosyolojisi

Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon 424-2370000
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Örgüt Sosyolojisi
 • Lisans » 1988 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Fen-Ed.Fak. Sosyoloji Bölümü
 • Yüksek Lisans » 1991 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji A.B.D
 • Doktora » 1996 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Sosyoloji A.B.D

Kitaplar

 1. Aytaç, Ö., , Rekreasyon Bilimi 2, Gazi Kitabevi, 2017, 38, .
 2. Aytaç, Ö., , Sosyoloji Bir Giriş Denemesi, Üniversite, 2002, 278, .
 3. Aytaç, Ö., , Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Birleşik Yayınları, 2013, , .

Makaleler

Uluslararası
 1. Aytaç, Ö., (2005). Modern Bürokratik Kurumlar ve Baskı Düzenleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1),240-278.
 2. Aytaç, Ö., Kurtdaş, M.Ç., (2015). Sağlık Hastalığın Toplumsal Kökenleri ve Sağlık Sosyolojisi. Fırat Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1),231-250.
 3. Aytaç, Ö., (2005). İktisadi ve Sosyal Gelişme Açısından Girişimcilik. Akademik Araştırmalar Dergisi, (26),79-.
 4. Aytaç, Ö., (2007). Kent Mekânlarının Sosyo Kültürel Coğrafyası. Fırat Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, (17),199-.
 5. Aytaç, Ö., (2014). Yoksul Ailelerde Değersel Çözülme Eğilimleri. Değişen Dünyada Aile, 19-20 Nisan 2013, Bilsam, Malatya, (),-.
 6. Aytaç, Ö., (2011). Kentsel Mekânların Turistik Bir Meta Olarak Tüketimi Midyat Örneği. Keşf-i Kadim: Matiate’tan Midyat’a Uluslar arası Midyat Sempozyumu, (),-.
 7. Aytaç, Ö., (2013). Kent Mekanları ve Kimlik Farklılık Sorunu. İdealKent Kent Araştırmaları Der., (9),-.
 8. Aytaç, Ö., (2009). Sustainable Development as a Course Social Service Applications. International Symposium on Sustainable Development ISSD?09, (1),49-.
 9. Aytaç, Ö., (2008). Kent Yoksulluk ve Sosyal Şiddet. Uluslararası Yoksulluk Sem. Bildiri Kitapçığı, (1),129-.
 10. Aytaç, Ö., (2003). Bilincin Sosyolojik Analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, (4),1-.
 11. Aytaç, Ö., (2013). Relationship Between Poverty Educational Achievement and Cultural Capital. International Educational Technology Conferance, 13-15 May 2013 Kuala Lumpur, Malaysia, (),-.
 12. Aytaç, Ö., (2005). Kimlik Kamusal Alan ve Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kahvehaneler. Akademik Araştırmalar Dergisi, (6),15-.
 13. Aytaç, Ö., (2011). Yoksulluk Mücadelesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. ”, 9. Uluslar arası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Tebliğleri (15-17 Haziran 2011 Bakü/Azerbaycan), Türk Dünyasında Bilim-Kültür-Gelenek, 2. Cilt, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay, (),-.
Ulusal
 1. Aytaç, Ö., (2012). Bürokratik Kayırmacılık Enformel Bağlayıcılıkların Yönetim İlişkilerine Etkisi. Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, (),-.
 2. Aytaç, Ö., (2016). Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli. Mukaddime, 7(1),135-155.
 3. Aytaç, Ö., (2015). Sosyal Yapımız ve Memuriyen Temayüller. Mukaddime Dergisi, 5(2),71-94.
 4. Aytaç, Ö., (2005). Türkiye Kentleşmesinde Bir Ara Kurum Kent Kahvehaneleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergis, 5(2),179-200.
 5. Aytaç, Ö., (2006). Girişimcilik Sosyo Kültürel Bir Perspektif. Dumlupınar Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, (15),-.
 6. Aytaç, Ö., (2006). Mekan ın Sosyolojisi Toplumsalın Yeniden Kuruluşu. Sosyoloji ve Coğrafya Sosyoloji Yıllığı, (15),876-.
 7. Aytaç, Ö., (2003). Türkiye de Yeni Kentli Yoksulluk Sorunu. Yoksulluk Sem.Bildiri kitabı, (1),50-.
 8. Aytaç, Ö., (2008). Yeni Kapitalizmin Kaotik Evreni Belirsizlik Sömürü ve Ahlaki Kriz. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.
 9. Aytaç, Ö., (2002). Örgütler Sosyolojik Bir Perspektif. Fırat Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, (14),189-.
 10. Aytaç, Ö., (2004). Kapitalizm ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman. Cumhuriyet Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, (28),115-.
 11. Aytaç, Ö., (2002). Boş Zaman Üzerine Kuramsal Yaklaşımlar. Fırat Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, (12),231-.
 12. Aytaç, Ö., (2007). Girişimcilik ve Girişimci Kültür Sosyolojik Bir Perspektif. Selçuk Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, (18),101-.
 13. Aytaç, Ö., (2006). Tüketimcilik ve Metalaşma Kıskacında Boş Zaman. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11),-.
 14. Aytaç, Ö., (2006). Memurluk Zihniyeti ve Memuriyen Toplum Prens Sabahattin in Görüşleri Işığında Bir Çözümleme. Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler dergisi, (8),1-24.
 15. Aytaç, Ö., Kurtdaş, M.Ç., (2014). Çalışan Kadınların Alternatif Tıbba Bakış Açılarının Sosyolojik Analizi. Afyon Kocatepe Üni. Sosyal Bilimler Der., 16(2),-.
 16. Aytaç, Ö., (2013). Yoksulluk Kentsel Sınıfaltı ve Sosyal Dışlanma Modern Kentlerde Sınıfsal Mekansal Yarılma ve Suçlaştırılma Mekanizmaları. Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, (),65-124.
 17. Aytaç, Ö., (2005). Modern Toplum ve Disipliner Güç Teknikleri. Prof.Halil Narman'a Armağan, (1),145-.
 18. Aytaç, Ö., (1994). Modern Toplumda Boş Zaman Olgusu. I. Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı, (1),341-.
 19. Aytaç, Ö., (2005). Kapitalizm ve Boş Zaman. Osmangazi Üni. Sosyal Bilimler Dergisi, (6),1-.
 20. Aytaç, Ö., (1996). Prens Sabahattin ve Türk Toplumunun Girişimci Kültür Temelinde Yeniden Yapılanması. Fırat Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, (8),5-.
 21. Aytaç, Ö., (1996). Türk Toplumunda Sivil Bürokrasi ve Siyasal Süreçteki Rolü. Fırat Ün. Sosyal Bilimler Dergisi, (8),25-.
 22. Aytaç, Ö., (2001). Polis Adaylarının Mesleğe Yönelme Eğiliminde Toplumsal Köken Faktörünün Rolü. 21.Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu Bildirileri, (1),423-.
 23. Aytaç, Ö., (2002). Meslekler Sosyolojisi Açısından Polislik Mesleği. Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, (1),15-.
 24. Aytaç, Ö., (2006). Moderniteden Postmoderniteye Değişen Mekan Anlayışı. Sosyoloji ve Coğrafya Sosyoloji Yıllığı, (15),897-.
 25. Aytaç, Ö., (2005). Modern Bürokrasiler ve Yabancılaşma Ethosu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, (),-.
 26. Aytaç, Ö., (2010). Türkiye de Kayırmacı Eğilimlerin Oluşmasında Toplumsal ve Kültürel Yapının Rolü. Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, (1),61-.
 27. Aytaç, Ö., (2012). Turist Bakışın Yapısökümü Turist Deneyimleri ve Otantisite Sorunu. Sosyologca Dergisi, (4),179-208.
 28. Aytaç, Ö., (2000). Women And Family. Eastern Anatolia Project Master Plan, DPT, Ankara, (),-.
 29. Aytaç, Ö., (2014). Modern Kurumların Doğası Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Amme İdaresi Dergisi, (),-.
 30. Aytaç, Ö., (2005). Modern Devletin Mutlakçı ve Araçsal Yüzleri. Sivil Toplum Dergisi, (),-.
 31. Aytaç, Ö., (2014). Kayırmacı İlişkilerin Sosyolojik Temeli. Yönetim ve Örgüt Açısından Kayırmacılık, (),-.
 32. Aytaç, Ö., (2007). Türkiye nin Toplumsal Yapısına Memur Zihniyeti ve Memur Toplumu Kavramları Özelinde Bir Yaklaşım. Prof.Dr.Nihat Nirun’a Armağan, (),-.
 33. Aytaç, Ö., (2007). Türk Bürokrasi Kültürü Yönetsel ve Toplumsal Bir Perspektif. Kültürel Bağlamda Yönetsel-Örgütsel Davranış, (),-.
 34. Aytaç, Ö., (2006). Boş Zamanın Değişen Yüzü Yaşam Deneyimleri ve Kimlik İnşası. Sosyoloji Dergisi, (),-.
 35. Aytaç, Ö., (2005). Mutlakçı Devletten Araçsal Devlete Devlet Düşüncesinde Değişim. Polis ve Sosyal Bilimler Dergisi, (),-.

Projeler

 1. Elazığ Projesi, -
 2. Doğu Anadolu Projesi, -
 3. Elazığ Yoksulluk Haritası projesi, -
 4. Sosyal Ormancılık projesi, -

Üyelikler

 1. Sosyoloji Derneği
 2. Sosyoloji Derneği
 1. Ulusal, Dergi, Akademik Matbuat Dergisi, 1
 2. Uluslararası, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4
 3. Uluslararası, Dergi, Mehmet Akif Ersoy Üni. İİBF Dergisi, 1
 4. Uluslararası, Dergi, Business Management Studies: An International Journal, 2
 5. Uluslararası, Dergi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Der., 1
 6. Uluslararası, Dergi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Mukaddime Dergisi, 2
 8. Uluslararası, Dergi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2
 9. Ulusal, Dergi, Harput Araştırmaları Dergisi, 1
 10. Ulusal, Dergi, İletişim ve Toplum, 1