T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
-
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil -
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı

Kitaplar

 1. Boydak, Ö.M., , Öğretmenlik Mesleği, Üniversite Kitabevi, 2002, 20, .
 2. Boydak, Ö.M., Özer, N., Turhan, M., Kazu, İ.Y., Özdemir, T.Y., Yirci, R., Kartal, S., Şener, G., Gündüzalp, S., Polat, H., Yaraş, Z., , Eğitim Bilimine Giriş, Asos, 2018, , .
 3. Boydak, Ö.M., Yaraş, Z., , Sınıf Yönetimi, ASOS Yayınları, 2017, 21, .
 4. Boydak, M., , Yeni Gelişmeler Doğrultusunda Sınıf Yönetimi El Kitabı, Grafiker Yayınları, 2007, 16, .
 5. Boydak, M., , Makalelerle Mardin III Eğitim Kültür Edebiyat, istanbul, 2007, 16, .

Makaleler

Uluslararası
 1. Gündüzalp, S., Boydak, Ö.M., (2019). The Power of Expectations in School Management: Pygmalion Effect. JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE, 15(1),47-62.
 2. Gündüzalp, S., Boydak, Ö.M., (2019). Akademisyenlerin Yetenek Yönetimi Algısı. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2),1-14.
 3. Yaraş, Z., Boydak, Ö.M., (2019). Eğitim Kurumlarında Liderlikte Yeni Yönelimlere Doğru “Holistik Liderlik”: Ölçek Geliştirme Çalışması. Eurasian Journal of Researches in Social and Economics, 6(6),657-667.
 4. Boydak, Ö.M., Demirkol, M., Özdemir, T.Y., (2019). Öğretmen Görüşlerine Göre Okul MüdürlerininÖrgütsel Kontrol Mekanizmalarından Güç Stilleri. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (),-.
 5. Gündüzalp, S., Boydak, Ö.M., (2018). Yetenek savaşlarından yetenek yönetimine. Journal of Anatolian Education Research, (),-.
 6. Boydak, Ö.M., Özdemir, T.Y., (2017). Öğretmen Görüşleriyle Değerler Eğitimi Odaklı Eğitim Denetimi. Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, (),-.
 7. Gündüzalp, S., Boydak, Ö.M., (2017). YETENEK YÖNETİMİ SÜRECİNDE DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK AKADEMİK POTANSİYEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13(2),368-391.
 8. Boydak, Ö.M., Polat, H., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., (2017). ETİK KODLARA İLİŞKİN OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİVE ETİK KOD ÖNERİLER. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27(1),43-52.
 9. Boydak, Ö.M., Sayıcı, M., (2016). İlköğretim Kurum Yöneticilerinin İzlenim Yönetimi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2),175-188.
 10. Boydak, Ö.M., Demir, C., (2011). Farklı lise türlerine göre öğretmen ve öğrencilerin okulkültürü metaforu algıları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2),106-126.
 11. Boydak, Ö.M., (2015). Okullarda Şikayet Yönetimi Vignette Tekniği Uygulaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3),1127-1146.
 12. Boydak, Ö.M., (2015). The Importance of Positive Discipline Approach in Making Students Gaın Multimedia Course Content. Educational Research and Reviews, 10(3),320-327.
 13. Boydak, Ö.M., Polat, H., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., (2015). Eğitim Kurumlarında SWOT Analizi. Turkish Journal of Educational Studies, 2(1),1-28.
 14. Özdemir, T., , Y., , B.Ö.M., , Y.R., (2013). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları. International Journal of Social Science, 6(3),509-527.
 15. Özdemir, T.Y., , B.Ö.M., (2013). E Mentorluk Sürecinin Mente Başarısına Etkisi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1),170-186.
 16. Boydak, Ö.M., (2010). Metaphors Suggested By Teachers And Students On The Concept Of School Health. African Journal of Business Management, 4(3),191-202.
 17. Boydak, Ö.M., (2008). Okul yöneticilerinin bilgi yönetimi becerilerine ilişkin öğretmen görüşleri Elazığ İli örneği. GAU Journal of Social &Aplied Sciences, 3(6),67-81.
 18. Boydak, Ö.M., (2009). Öğretmenlerinin Uyguladıkları Sınıf Yönetimi Kuralları Hakkında Öğrenci Görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 4(2),-.
 19. Boydak, Ö.M., , A.C., (2010). Okullarda Sosyal Adalet Kavramına İlişkin Öğretmenlerin Ürettikleri Meteforlar The Metaphors Teachers Produced Concerning Social Justice Notion İn Schools. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(1),140-157.
Ulusal
 1. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., Polat, H., (2019). Eğitim Kurumlarında Sosyal Kaytarma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (36),1-9.
 2. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., (2017). PYGMALION ETKİSİ VE LİDERLİK. Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(9),69-79.
 3. Boydak, Ö.M., Şener, G., Polat, H., (2015). Eğitim Sektöründe Swot Analizi Elazığ İli Örneği. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, 2(1),125-148.
 4. Boydak, Ö.M., Türkoğlu, A.Z., Şener, G., (2010). Okul Yöneticilerinin Sergiledikleri Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(1),275-294.
 5. Boydak, Ö.M., Şener, G., (2015). Sınıf Öğretmenlerinin Denetim Sürecine İlişkin Algı ve Beklentilerinin Metaforlar Aracılığı ile Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 41(),19-33.
 6. Boydak, Ö.M., Polat, H., Şener, G., (2015). Sivil Toplum Kuruluşlarının Eğitimdeki Yeri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 25(1),59-70.
 7. Boydak, Ö.M., Polat, H., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., (2015). Okul Yöneticilerinin Dershane Dönüşümüne İlişkin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2),259-279.
 8. Öztürk, E., Boydak, Ö.M., (2015). Elazığ İlindeki İlköğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Öfke Nedenleri ve Öfke Kontrol Yönetimleri. Milli Eğitim Dergisi, 206(),148-158.
 9. Boydak, Ö.M., , E.E., (2002). Zeka Duygusal Zeka ve Karakter Etiği. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 1(),13-18.
 10. Özdemir, T.Y., , B.Ö.M., , A.M., (2012). MEB Teşkilat Yasası nda Yapılan Değişikliklerin İl Eğitim Denetmen ve Yardımcılarına Olan Yansımaları. Bitlis Eren Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1),84-94.
 11. Boydak, Ö.M., , K.S., (2013). Ortaöğretim Okul Yöneticilerinin Yenilik Yönetimine Yaklaşımları ve Karşılaştıkları Sorunlar. International Online Journal of Educational Sciences, 5(1),258-273.
 12. Özdemir, T.Y., , B.Ö.M., (2014). İlköğretim Müfettişlerinin Unvanlarında Yapılan Değişikliğin İş Doyumu ve Motivasyonlarına Etkisi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(2),147-158.
 13. Boydak, Ö.M., (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Öğretmen ve Yönetici Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi (EJER), (24),153-160.
 14. Boydak, Ö.M., , D.A., (2001). Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Fırat Gazi Marmara Üniversitesi ve TÜBİTAK Örneği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2),225-240.
 15. Boydak, Ö.M., , S.H., , K.M., (2012). Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Pansiyon Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2),126-129.
 16. Boydak, Ö.M., (1995). İngiltere deki Hizmetiçi Eğitim Uygulamaları. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1-2),29-35.
 17. Boydak, Ö.M., (2003). Role of School Administrators in Teacher Acquiring Prestige Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere saygınlık kazandırmadaki Rolü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1),177-186.
 18. Boydak, Ö.M., , A.B., (2002). Okul Yönetiminde Kadın Yöneticilerin Başarısı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2),219-234.
 19. Boydak, Ö.M., , Y.Y., (2003). Öğrencilerin Sınav Kaygılarının Öğrenmeleri Üzerindeki Etkisi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1(3),64-72.
 20. Boydak, Ö.M., , E.P., (2005). Bilgi Çağında Öğretmenlerin Bilgisayar Kullanmaya İlişkin Tutumları Elazığ İli örneği. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 4(1),-.
 21. Boydak, Ö.M., (2009). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Duygusal Tükenmişlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (24),52-66.
 22. Boydak, Ö.M., , K.K., (2009). İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilerin Kendilerini Yenileme ve Kariyer Basamaklarında Yükselme Sistemi İle İlgili Görüşleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(1),97-112.
 23. Boydak, Ö.M., , K.C., (2009). Öğrencilerin Devam Ettikleri İlköğretim Okullarına Güven Düzeyinin Veli Görüşlerine Göre İncelenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2),127-148.
 24. Boydak, Ö.M., (2009). Öğrenim Görülen Okul Türüne Göre Yöneticilerin Öğrencilere Değer Kazandırma Davranışları. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 8(1),55-62.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Şener, G., Boydak, Ö.M., (2017). Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin Proaktif Kişilik Özelliklerine Göre İncelenmesi. IV th International Eurasian Educational Research Congress, EJER, (),451-452.
 2. Şener, G., Boydak, Ö.M., (2017). Türkiye’de Yaşanan Eğitim Sorunlarına Güncel Bir Bakış. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ULEAD, (),104-104.
 3. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., Şener, G., (2017). Öğretmen Adayları İçin Yeni Bir Yaklaşım: Öznel Zindelik. VII. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, ULEAD, (),104-104.
 4. Şener, G., Boydak, Ö.M., (2017). Okul Yöneticilerinin İletişim Becerilerinin Örgütsel Değişkenler Üzerindeki Etkisi. 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, (),1126-1126.
 5. Boydak, Ö.M., Polat, H., Öztürk, E., (2019). Yönetici yetiştirmede mentörlük. IV. International European Conference On Social Sciences, (),372-384.
 6. Boydak, Ö.M., Polat, H., Öztürk, E., Nanto, Z., (2019). ÖĞRETMEN ADAYLARININ TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİNBEKLENTİLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA. 2. ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLERVEİNOVASYON KONGRESİ, (),543-555.
 7. Boydak, Ö.M., Karagözoğlu, A.A., (2019). YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA KATILACAK ÖĞRENCİLERİN “KOÇ” KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR METAFOR ANALİZİ ÇALIŞMASI. MUNZUR ZİRVESİ1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),68-90.
 8. Boydak, Ö.M., Karataş, B., (2019). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. MUNZUR ZİRVESİ1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 42(56),-.
 9. Boydak, Ö.M., Karataş, B., (2019). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN MİKRO YÖNETİCİLİK DÜZEYLERİ. MUNZUR ZİRVESİ1. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, (),26-41.
 10. Boydak, Ö.M., Polat, H., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., (2017). EĞİTİM KURUMLARINDA PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, (),-.
 11. Boydak, Ö.M., Polat, H., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., (2017). VERİMLİLİK, TUTUMLULUK VE ETKİLİLİK KAVRAMLARININ ÖĞRETMEN PERSPEKTİFİYLEDEĞERLENDİRİLMESİ. VII. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, (),-.
 12. Boydak, Ö.M., Nanto, Z., Öztürk, E., (2018). İLKOKULLARDA DAĞITIMCI LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE YÖNETİCİLERİN DAĞITIMCI LİDERLİK DAVRANIŞLARINI GÖSTEREBİLME DÜZEYLERİ. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),351-366.
 13. Boydak, Ö.M., Öztürk, E., Nanto, Z., (2018). ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL YÖNETİCİLERİNİN PERSONEL GÜÇLENDİRME ROLLERİ. X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, (),337-359.
 14. Boydak, Ö.M., Polat, H., (2017). TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ. 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu, (),706-707.
 15. Boydak, Ö.M., Öztürk, E., (2017). Öğretmenlerin Değer Yargılarının Okul Paydaşları Üzerindeki Etkisine Yönelik Yönetici Görüşleri. 12. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),384-386.
 16. Boydak, Ö.M., Öztürk, E., (2017). Normal (Tam Gün) Eğitime Geçişe İlişkin Yönetici Görüşleri. 12. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),174-176.
 17. Boydak, Ö.M., Nanto, Z., (2017). Okul Yöneticilerinin Aday Öğretmenlik Sürecine Yönelik Görüşleri. 12. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),180-182.
 18. Boydak, Ö.M., Nanto, Z., (2017). Geçmişten Günümüze Öğretmenlere Uygulanan Denetime İlişkin Yönetici Görüşleri. 12. Uluslar arası Eğitim Yönetimi Kongresi, (),177-179.
 19. Gündüzalp, S., Boydak, Ö.M., (2017). ÜNİVERSİTELERDE YETENEK YÖNETİMİ KAPSAMINDA DOKTORA ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ. VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, (),-.
 20. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., Yıldırım, F.M., (2017). EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ. VII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, (),-.
 21. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., Polat, H., Yaraş, Z., (2017). Okul Yöneticilerinin Çatışma Çözme Stratejilerinin Belirlenmesi. IV th International EurasianEducational Research Congress, (),-.
 22. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., (2017). Etkili Yöneticilerin Ekip Motivasyonunu Sağlamada Kullandıkları Strateji ve Motivasyon Araçları. IV th International EurasianEducational Research Congress, (),-.
 23. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., Yaraş, Z., Polat, H., (2017). Eğitim Kurumlarında Sosyal Kaytarma. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 24. Boydak, Ö.M., Gündüzalp, S., (2017). Örgütsel Çeviklik Kavramı Bağlamında ”Çevik Okullar”. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),-.
 25. Şener, G., Boydak, Ö.M., (2016). Okul Yöneticilerinin İletişim Algıları. VIII. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, (),-.
 26. Boydak, Ö.M., Özdemir, T.Y., (2011). Denetimin Öğretmen Üzerinde Oluşturduğu Psikolojik Baskı. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, (),-.
 27. Boydak, Ö.M., , , , Ş.G., , P.H., (). Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimlerine İlişkin Genel Görüşleri. International Perspective on New Aspects of Learning in Teacher Education, (),-.
 28. Boydak, Ö.M., , Ş.G., , P.H., (). Aday Öğretmenlerin Denetim Sürecine İlişkin Genel Görüşleri. V. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, (),-.
 29. Boydak, Ö.M., , Ö.T.Y., (). Müfettiş ve Öğretmen Görüşleriyle Neden Denetim. 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, (),-.
 30. Boydak, Ö.M., (). Denetlenenlerin Rehberlik Teftiş Sürecinde Memnun Oldukları Olmadıkları Hususlar. 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, (),-.
 31. Boydak, Ö.M., , Ş.G., (). Determination Of Perception Level Of Primary School Teachers On Organizational İdentity. 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational leadership, (),-.
 32. Boydak, Ö.M., (). Türkiye Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar arası Eğitim Sempozyumu. Türkiye, Türk Cumhuriyetleri ve Asya Pasifik Ülkeleri Uluslar arası Eğitim Sempozyumu, (),390-391.
 33. Boydak, Ö.M., (). Okul Yöneticilerinin Çağdaş Eğitim Teknolojilerini Kullanma Tutumlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Technologogies Symposium and Fair, (),711-718.
 34. Boydak, Ö.M., (). Avrupa Birliği Sürecinde Yeniden Yapılanan Teknik Eğitim Fakülteleri İçin İngilizce Öğretiminin Önemi. I. Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Teknolojileri Kongresi, 1(),60-66.
 35. Boydak, Ö.M., (). Öğretmenlerin Bilgi Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Tutumları Elazığ İli Örneği. İnternational Educational Technology Symposıum, 2(),912-918.
 36. Erten, P., , B.Ö.M., (). Yöneticilerimizin Bilgi Yönetiminde Teknoloji Kullanımı Becerileri Elazığ İli Örneği. International Educational Technology Conference, 1(),589-593.
 37. Boydak, Ö.M., (). İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri Ve Amaçları. International Educational Technology Conference, 1(),461-467.
 38. Boydak, Ö.M., , T.Ç., (). Okul Yöneticilerinin Problem Çözme Becerileri KKTC ve Karadeniz Bölgesi Örneği. International Conference on Educational Sciences, Volume II, (),1435-1447.
Ulusal
 1. Çağlayan, A., Boydak, Ö.M., (2003). Coğrafya Öğretiminde Gezi Gözlem Yönteminin Öğrenmede Etkililiğinin Değerlendirmeleri. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi, 4(),2344-2360.
 2. Boydak, Ö.M., Karabatak, S., (). Öğretim Elemanlarının Bologna Süreci ne İlişkin Görüşleri. I. Bologna Süreci Araştırmaları Kongresi, (),-.
 3. Boydak, Ö.M., , T.A.Z., , Ş.G., (). Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisi. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, (),-.
 4. Özdemir, T.Y., , Ö.B.M., , A.İ., (). Multimedya Ders İçerik Kullanımının Etkili Öğrenmeye Etkileri. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, (),-.
 5. Boydak, Ö.M., , Ö.T.Y., (). İlköğretimde Multimedya Kullanımının Sınıf yönetimine Etkisi. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, (),-.
 6. Boydak, Ö.M., , Ş.G., (). Öğretmenlerin Okul Müdürü Algılarının Liderlik Modellerine Göre İncelenmesi. VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 7. Boydak, Ö.M., , K.Y., (). Öğrenci Başarısında Ailenin Etkisine İlişkin Öğretmen Görüşleri. 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu., (),-.
 8. Boydak, Ö.M., , T.A.Z., (). Popüler Kültürün Okul Yönetimine Etkisi. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 9. Boydak, Ö.M., , Ö.T.Y., (). Etkili Okulların Etkililiğinin Sürdürülmesinde Yönetici Faktörü. V. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, (),-.
 10. Boydak, Ö.M., (). Yüksek Öğretimde Cinsiyete Göre Fırsat Eşitliği Fırat Üniversitesi Örneği. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, (),-.
 11. Boydak, Ö.M., (). Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkililiğini Değerlendirilme Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliği. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 12. Boydak, Ö.M., (). Hizmetiçi Eğitim Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Fırat ve Marmara üniversitesi örneği. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel Çalışmaları, (),38-47.
 13. Boydak, Ö.M., , E.A., (). Karara Katılmada Yönetici Tutumları. 13. Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 14. Boydak, Ö.M., (). Okul Yöneticilerinin Öğretmenlere Saygınlık Kazandırmalarındaki Rolü. 12. Eğitim Bilimleri Kongresi, (),-.
 15. Boydak, Ö.M., (). Yöneticilerinin Görev yaptıkları Okula Ek gelir sağlama Yolları. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1(),692-697.
 16. Boydak, Ö.M., , T.A.Z., , Ş.G., (). Okul Yöneticilerinin Öğrencilere Değer kazandırmadaki Rolü. I. İyilik Sempozyumu, (),-.

Ödüller

 1. Dünya Bankası Bursu
 2. TEŞEKKÜR BELGESİ
 3. TEŞEKKÜR BELGESİ

Projeler

 1. Benim Kızım da Okumalı, 01.11.2015-
 2. Leonardo Da Vinci Ortaklık Projesi, -
 3. Doğu Anadolu Projesi Mevcut Durum Eğitim DAP Mevcut Durum, -

Üyelikler

 1. II. Uluslararası Avrupalı Türkler Kongresi
 2. Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği- Bilim Kurulu Üyesi
 3. III. Uluslararası Eğitim Kongresi, Girne Amerikan Üniversitesi, 16-18 Nisan, Girne Kıbrıs 2008 (Bilim ve Düzenleme Kurulu Üyesi)
 1. Uluslararası, Dergi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1
 2. Ulusal, Dergi, Milli Eğitim Dergisi, 1
 3. Uluslararası, Dergi, E-Journal of New World Sciences Academy, 1
 4. Ulusal, Dergi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1
 5. Ulusal, Dergi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 6. Ulusal, Dergi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1
 7. Ulusal, Dergi, Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, 2
 8. Uluslararası, Dergi, KKTC Milli Eğitim Dergisi, 1