T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İNGİLİZCE
Telefon :
-
Eposta :
Fax :
-
Web Sitesi :
-
Adres :
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ABD.
Uzmanlık Alanı :Doğum Yeri İstanbul
Yabancı Dil İNGİLİZCE
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres FIRAT ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ABD.
Uzmanlık Alanı
 • Lisans » 2005 Yılı mezunu

  KAMU YÖNETİMİ
 • Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu

  İŞLETME
 • Doktora » 2013 Yılı mezunu

  ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
 • Doçentlik » 2018

  2018
 • 1 İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

  Anabilim Dalı Başkanı » 2016-04-13 tarihinden itibaren.
 • 2 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

  Bölüm Başkan Yardımcısı » 2017-11-30 tarihinden itibaren.

Verdiği Dersler

Sosyal Politika
» Lisans » 3 Kredi
Çalışma Ekonomisi
» Lisans » 3 Kredi
Sosyal Bilimlerde Yöntem
» Lisans » 3 Kredi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
» Lisans » 3 Kredi
Bireysel İş Hukuku
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
Müşteri İlişkileri Yönetimi
» Yüksek Lisans » 3 Kredi
E-Pazarlama
» Lisans » 3 Kredi
Verimlilik Yönetimi
» Lisans » 3 Kredi
İş Hukuku
» Önlisans » 2 Kredi
Sosyal Güvenlik Hukuku
» Önlisans » 3 Kredi
Yangından Korunma ve İtfaiyecilik
» Önlisans » 2 Kredi
E-İşletme Tasarımı
» Yüksek Lisans » 3 Kredi

Kitaplar

 1. Cerev, G., , Her Yönüyle Baskil, Yıkılmazlar Basın Yayın, 2020, 1159, 978-975-394-094-8.
 2. Cerev, G., , TÜRKİYE’xxDE KAMU İŞVEREN SENDİKACILIĞININ GELİŞİMİ, DER YAYINLARI, 2019, , 978-975-353-580-9.
 3. Cerev, G., Islamoğlu, E., , TÜRKİYE’xxDE KAMU İŞVEREN SENDİKACILIĞININ GELİŞİMİ, DER YAYINLARI, 2019, , 978-975-353-580-9.
 4. Martinez, G.C., Cerev, G., , Encyclopedia of Gerontology and Population Aging, Springer Nature Switzerland AG, 2020, , .
 5. Cerev, G., , Yoksulluk, Farklı Boyutlarıyla, Dora Basım Yayın, 2018, , 978-975-2447-93-6.
 6. Cerev, G., Benli, A., , İş Sağlığı ve Güvenliği, Dora Yayınevi, 2018, 224, 978-605-247-036-7.
 7. Cerev, G., , SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER’DE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR-III, Gece Kitaplığı, 2018, , 978-605-288-382-2.
 8. Cerev, G., Uzun, H., , Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri, Dora Yayınevi, 2018, 413, 978-605-247-011-4.
 9. Yenihan, B., Cerev, G., , Strategic Researches II: From Local to Global, IJOPEC Publication, 2018, 307, 978-1-912503-24-7.
 10. Yenihan, B., Cerev, G., , RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21ST CENTURY TURKEY, Gece Kitaplığı, 2017, 1548, 978-605-180-771-3.
 11. Cerev, G., Yenihan, B., , RESEARCHES ON SCIENCE AND ART IN 21 ST CENTURY TURKEY, Gece Kitaplığı, 2017, 1548, 978-605-180-771-3.

Makaleler

Uluslararası
 1. Cerev, G., Coşkun, s., (2020). ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÇALIŞMA SORUNLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ. Harput Araştırmaları Dergisi, 7(13),125-142.
 2. Cerev, G., (2020). KIDEM TAZMİNATI FONU TASARISININ ÇALIŞMA HAYATINA ETKİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME. JOURNAL OF INSTITUTE OF ECONOMIC DEVELOPMENT AND SOCIAL RESEARCHES, 6(22),76-89.
 3. Engin, S., Cerev, G., (2019). YEREL YÖNETİM ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE İŞ DOYUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK NİCEL BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İL ÖZEL İDARESİ ÖRNEĞİ. Harput Araştırmaları Dergisi, 6(11),113-118.
 4. Yusufoğlu, Ö.Ş., Cerev, G., (2019). Gençlerde Aidiyet Düzeyinin Akademik Başarıya Etkisi : Fırat Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Fırat Üniverstesi Sosyal Bilimler Dergisi, 29(2),289-302.
 5. Cerev, G., Bulut, s., (2019). Bölgesel Kalkınma ve İşgücü: Bingöl İli İşgücü Piyasası Üzerine Bir İnceleme. Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(1),75-92.
 6. Cerev, G., (2018). İş Güvenliği Uzmanlarının Genel İçsel ve Dışsal İş Tatmin Düzeylerinin İncelenmesiÜzerine Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16(32),91-112.
 7. Benli, A., Cerev, G., (2018). The Impact of Entrepreneurship Training on the Entrepreneurial Tendency of University Students: AResearch on Fırat University Faculty of Economics and Administrative Sciences Students. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13(1),13-25.
 8. Cerev, G., (2014). Çalışma İlişkilerinde Devletin Rolu İşveren Devlet ve Türkiye de Kamu İstihdamının Görünümü. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2),-.
 9. Cerev, G., Yenihan, B., (2015). Çalışma İlişkileri Çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin Sendikal Hakları Üzerine Bir İnceleme. Çalışma İlişkileri Dergisi, 6(2),55-70.
 10. Yenihan, B., Cerev, G., (2016). Sendikalı Kadınlar ve Yaşadıkları Sorunlar Kocaeli Gölcük de Kamu Çalışanları Sendikaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(4),150-167.
 11. Uzun, H., Cerev, G., Savuk, F., (2017). Türkiye’xxdeki Teknoparklarda Kadın İstihdam. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(2),65-85.
 12. Cerev, G., (2013). Geçmişten Günümüze Öğretmenlerin Sendikal Örgütlenme Mücadelesi. Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2),203-216.
 13. Benli, A., Cerev, G., (2016). Kocaeli de Eğitim Sendikalarına Üye Öğretmenlerin Gelecekteki Sendikal Algıları Üzerine Bir Alan Araştırması. Trakya Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1),7-31.
 14. Cerev, G., (2014). Türkiye de Kamu Çalışanlarının Örgütlenme Mücadelesinin Hukuksal Gelişim Süreci 6289 Sayılı Kanun ve Sendikal Haklara Etkileri. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(2),-.
Ulusal
 1. Cerev, G., Yıldırım, S., (2018). Çalışanların Kişisel Özelliklerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(1),53-73.
 2. Cerev, G., (2018). İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ. Harput Araştırmaları Dergisi, 5(1),57-76.
 3. Cerev, G., Yıldırım, S., (2017). Türkiye’de Kadınların Enformel Çalışması ve İşgücü Piyaslarındaki Konumu. Karatahta İş Yazıları Dergisi, 3(7),57-79.
 4. Yenihan, B., Cerev, G., (2015). Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Arasındaki İlişki Kocaeli Gölcük te Görev Yapan Kadın Öğretmenlere Yönelik Bir İnceleme. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 10(2),-.
 5. Cerev, G., (2015). Sosyal Güvenlik Aracı Olarak Vakıflar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde Vakıf Kültürü. Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, (10),-.
 6. Cerev, G., (2016). İş Kanunu Kapsamında Esnek Çalışmaya Yeni Yasal Yaklaşımların Çalışma Hayatına Etkisi. Karatahta İş Yazıları Dergisi, (5),65-81.
 7. Cerev, G., (2017). Bölgesel Kalkınmada Kadın İşgücünün Önemi : TRB1 Bölgesi Üzerine Bir İnceleme. İnternational Journal of Innovative Approaches in Social Sciences, 1(1),15-29.
 8. Benli, A., Cerev, G., (2017). Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik İlişkisi : Turizm Çalışanları Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 15(30),411-433.
 9. Cerev, G., Yenihan, B., (2017). İşgücü Piyasası Temel Kavramları Doğrultusunda Elazığ İli İşgücüPiyasasının Mevcut Durumu ve Analizi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARPUT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, 4(1),77-90.
 10. Cerev, G., (2015). Türkiye de Kamu Sektörü Sendikacılığının Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma. Karatahta İş Yazıları Dergisi, (3),-.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Cerev, G., (2020). BASIN İŞ KANUNU KAPS AMINDA GAZETECİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN SON BULMASI VE KIDEM TAZMİNATI HAKKI. 4. ULUSLARARASI BATTALGAZİ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, (),140-148.
 2. Cerev, G., (2020). İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN İŞLETMELER AÇISINDAN ÖNEMİ. ATLAS INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES 4, (),-.
 3. Ölmez, D., Cerev, G., (2019). ELAZIĞ İLİNDE KADIN İŞGÜCÜNÜN KARŞILAŞTIĞI SORUNLARVE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 5. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, (),1174-1188.
 4. Cerev, G., (2019). Gemi Adamlarının İş Sözleşmesinin Son Bulması ve Kıdem Tazminatı Hakkı : 854 Sayılı Deniz İş Kanunu Kapsamında Bir İnceleme. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),-.
 5. Cerev, G., (2019). Teknolojik Gelişmelerin İşgücü Piyasalarına Etkisi : Endüstri 4.0. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, (),-.
 6. Cerev, G., (2018). Yaşlılara Yönelik Yerel Sosyal Politikalar: Elazığ Belediyesi Örneği. Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, (),234-234.
 7. Cerev, G., (2018). 4447 Sayılı Kanun Kapsamında İşsizlik Sigortasının Boyutu ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, (),169-181.
 8. Cerev, G., (2018). 854 SAYILI DENİZ İŞ KANUNU AÇISINDAN İŞ GÜVENCESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, (),182-189.
 9. Cerev, G., (2018). Türkiye’de Kamu Çalışanlarının Sendika Üyesi Olmasını Engelleyen Yasal Düzenlemelerin Sendikalaşma Oranlarına Etkisi. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Eğilimler Kongresi, (),190-200.
 10. Cerev, G., (2018). Genç İşsizliği İle Mücadele Kapsamında Uygulanan Aktif İstihdam Politikalarının Etkileri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, (),233-233.
 11. Cerev, G., (2018). Kadın Yoksulluğunun Önlenmesinde Girişimcilik Eğitimlerinin Önemi. Uluslararası Sosyal Bilimler İnovasyon Kongresi, (),232-232.
 12. Cerev, G., Yıldırım, S., (2018). Kayıt Dışı Çalışanın İş Kazası Geçirmesinin Hukuksal Boyutu. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), (),260-260.
 13. Cerev, G., Yıldırım, S., (2018). Çalışanların Demografik Özelliklerinin İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme. 1st International Congress on New Horizons in Education and Social Sciences (ICES-2018), (),259-259.
 14. Benli, A., Cerev, G., (2016). Türkiye de Kamu Sendikalarının Mevcut Durumu ve Üyelerinin Sendikal Gelecek Algılarına Yönelik Bir Araştırma. 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum, IBAD-2016, (),2022-2036.
 15. Benli, A., Cerev, G., (2016). KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMINDA EĞİTİMİN ÖNEMİ KALKINMADA ÖNCELİKLİ BÖLGELER ÜZERİNE ARAŞTIRMA. 1nci ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU, (),697-710.
 16. Cerev, G., Yenihan, B., (2016). Göçün İşgücü Piyasalarına Etkisi Üzerine Bir İnceleme Elazığ İli Örneği. 2nci Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi-Göç,Yoksulluk,İstihdam, (),135-142.
 17. Cerev, G., (2017). Türkiye’de Emeklilerin Çalışma Hayatına Yeniden Katılmalarının Hukuksal Boyutu. 2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), (),579-586.
 18. Cerev, G., Ayşe, Y., (2017). Kadınlara Yönelik Girişimcilik Eğitimlerinin Önemi : Malatya KOSGEB Girişimcilik Eğitimlerine Yönelik Nitel Bir Araştırma. 4. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI, (),518-530.
 19. Benli, A., Cerev, G., (2017). Turizm Çalışanlarının Örgütsel Sessizlik ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir İnceleme. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),862-862.
 20. Benli, A., Cerev, G., (2017). Effects Of Entrepreneurship Educatıon on Entrepreneurship Trends of Unıversty Students : A Research on Economıcs and Administrivite Sciences Faculty Students of Fırat Unıversty. ıclel 17 3th Internatıonal Conference on Lıfelong Learnıng and Leadershıp of All, (),28-28.
 21. Benli, A., Cerev, G., (2017). TÜRKİYE DE KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN ÖNLENMESİNDE EĞİTİMİN ÖNEMİ. 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, (),261-273.

Projeler

 1. Kadınlar Sendikasız, Sendikalar Kadınsız Olamaz, 01.12.2019-20.02.2020

Üyelikler

 1. ELAZIĞ İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU
 2. FIRAT ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KLÜBÜ
 1. Uluslararası, Dergi, IBAD J O U R N A L O F T H E I N T E R N A T I O N A LS C I E N T I F I C R E S E A R C H, 1
 2. Ulusal, Dergi, THE INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATİVE APPROACHES IN SOCIAL SCİENCES-IJIASOS, 1
 3. Uluslararası, Dergi, IBAD JOURNAL OF INTERNATIONAL SCIENTEFIC RESEARCHES, 2