T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Dr. Öğr. Üyesi Emine ERDOĞAN MARSAK

Yabancı Dil :
Arapça, İngilizce
Telefon :
-
Eposta :
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
Hadis


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil Arapça, İngilizce
Telefon -
Eposta
Fax -
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı Hadis
 • Lisans » 2010 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
 • Yüksek Lisans » 2013 Yılı mezunu

  F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri

  Yüksek Lisans Tezi;

  İslam Hukuku İstinbat Metodolojisinde Lafızlardaki Kapalılığın Kaynakları ve Telâfi Yolları
 • Doktora » 2017 Yılı mezunu

  F.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri/Hadis

  Doktora Tezi;

  Hz. Peygamber'in Teşri Yetkisinin Sınırını Tespitte Takriri Sünnetin Rolü

Kitaplar

 1. Koçoğlu, E., Erdoğan, E., , Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi, Pegem Akademi, , 560, 978-605-318-447-8.
 2. Erdoğan, E., Koçoğlu, E., , Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi (Bölüm Adı: Dini Ve Ahlaki Değerlerle Sosyal Bilgiler Öğretimi), Pegem Akademi, , 21, 978-605-318-447-8.
 3. Erdoğan, E., , İMÂM MÂTÜRÎDÎ VE TE’VÎLÂTÜ’L-KUR’ÂN, MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, , , 978-975-548-485-3.
 4. Erdoğan, E., , Peygamberim’xxin Ailesinde Kadınlar, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, , , 978-625-7672-02-3.
 5. Erdoğan, E., , Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Pegem Akademi, , , 978-625-7880-74-9.
 6. Erdoğan, E., , Bireysel ve Sosyal Hayatta Hadis I, Lisans, , , .
 7. Erdoğan, E., , Hz. Peygamber’in Teşri Yetkisinin Sınırını Tespitte Takriri Sünnetin Rolü, Kimlik Yayınları, , , 978-605-2345-26-9.
 8. Erdoğan, E., Koçoğlu, E., , Alternatif Yaklaşımlarla Sosyal Bilgiler Eğitimi (Bölüm Adı: Dini Ve Ahlaki Değerlerle Sosyal Bilgiler Öğretimi), Pegem Akademi, , 21, 978-605-318-447-8.

Makaleler

Uluslararası
 1. Erdoğan, E., (2020). NEVEVÎ VE RİYÂZU’S-SÂLİHÎN’DE YÖNTEM ARAYIŞLARI ÜZERİNE. Toplum Bilimleri Dergisi, (),-.
 2. Erdoğan, E., (2020). Türkiye’de Hadis İlminde Kadın Konulu ÇalışmalarınMeta-Sentez Analizi. HADITH, (),-.
 3. Erdoğan, E., (2017). Takrîrî Sünnetle Teâruz Halindeki Kavlî Sünnet -Lâ Salâte Li Câri’l-Mescid İllâ Fi’l-Mescid- Rivâyetine Ait Senedlerin Kritiği I/The Critique of All the Chains Related to the Narration of the Oral Sunnah- Lâ Salâte li Câri’l-Mesjid illâ fi’l-Mesjid-in Conflict with the Tacit Sunnah I. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22(1),213-241.
 4. Erdoğan, E., (2016). Tetimmetu’l-Mûkiza (Zehebî’nin el-Mûkiza’sındaki Takrîrî Sünnet Üzerine Ebû Ğudde’nin İlave Notları)/The Supplementary Notes of Abu Gudde on the Tacit Sunnah of Zehebi’s al-Mûkiza. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 21(2),199-206.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Erdoğan, E., (). Müslim’in el-Camiu’s-Sahih’inde Geçen Hadislerdeki Göç Ahlakının Günümüzde Uygulanabilirliği. II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, (),-.
 2. Erdoğan, E., (). Buhârî’nin el-Câmiu’s-Sahîh’inde Geçen Hadislerdeki Göç Ahlakının Günümüzde Uygulanabilirliği. II. Uluslararası Mevlana İlahiyat ve Felsefe Kongresi, (),-.
 3. Erdoğan, E., (2016). Hz. Peygamber’in Hanım Sahabileri Eğitim Metodu/The Training Method of The Prophet to Lady Companıons. II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, II. International Education and Social Science Symposium in Turkish Cultural Area, (),558-567.