T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK BİLGİ SİSTEMİ


Yabancı Dil :
İngilizce
Telefon :
0-424-23700 - 5969
Eposta :
,
Fax :
0-424-24155
Web Sitesi :
-
Adres :
-
Uzmanlık Alanı :
ofiyolit, metamorfikzma, mineral kimyası, petroloji


Doğum Yeri Elazığ
Yabancı Dil İngilizce
Telefon 0-424-23700 - 5969
Eposta ,
Fax 0-424-24155
Web Sitesi -
Adres -
Uzmanlık Alanı ofiyolit, metamorfikzma, mineral kimyası, petroloji
 • Lisans » 1995 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Yüksek Lisans » 1997 Yılı mezunu

  Pamukkale Üniversitesi
 • Doktora » 2005 Yılı mezunu

  Fırat Üniversitesi
 • Doçentlik » 2020

  2020

Verdiği Dersler

Metamorfik Petrografi ve petroloji
» Lisans » 2 Kredi
Çevre ve Mineraloji
» Lisans » 3 Kredi
İleri metamorfik Petrografi
» Yüksek Lisans » 4 Kredi
metamorfik Petroloji
» Doktora » 4 Kredi

Makaleler

Uluslararası
 1. Kılıç, A.D., Ateş, C., (2015). Geochronology of the Late Cretaceous magmatism and metamorphism Pütürge massif Turkey. Acta Petrologıca Sinica, 31(5),1485-1493.
 2. Kılıç, A.D., (2012). Petrogenesis of Subduction Zone and Dunite Bodies. Journal of Earth Science and Engineering, 2(7),377-386.
Ulusal
 1. Kılıç, A.D., (2012). Ofiyolit tabanındaki amfibolit petrolojisi iğdir metamorfiti örneği. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(1),45-55.
 2. Çakmak, B., Kılıç, A.D., (2020). Piroklastik Kayaçlarda Faz Evrelerinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri: Bitlis İgnimbiriti. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (),-.
 3. Özpınar, Y., Tayfun, E., Kılıç, A.D., (1996). Salda Gölü (Yeşilova-Burdur) çevresindeki ofiyolitlerin petrografisi ve Salda gölü manyezit oluşumlarının jeokimyasal incelemesi. Geosound/Yerbilimleri, (28),125-142.
 4. Erdem, E., Kılıç, A.D., (2003). Hazar gölü güneyinin jeolojik ve petrografik özellikleri. Geosound/Yerbilimleri, (43),107-115.
 5. Kılıç, A.D., (2009). Petrographical and geochemical properties of plagiogranites and gabbro in guleman ophiolite. Maden Tetkik ve Arama Dergisi, 139(139),33-51.
 6. Inceöz, M., Kılıç, A.D., (2014). Tektonizma alterasyon ve ultramafik sistemlerin rolü. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 26(2),149-157.
 7. Kılıç, A.D., Ateş, C., (2014). Metamict zircon and structural characters Pütürge Metamorphite. Turkish Journal of Science and Technology, 9(2),127-133.
 8. Kılıç, A.D., Palutoğlu, M., Turmuş, M., (2008). Doğu Pontid Orojenik Kuşağındaki Arhavi Bölgesinin Magmatik Faaliyetleri. Geosound/Yerbilimleri, (53),157-175.
 9. Erdem, E., Beyarslan, M., Kılıç, A.D., (2005). Maden karmaşığına ait vokanitlerin petrografik ve petrolojik özellikleri. Geosound/Yerbilimleri, (46),107-123.

Bildiriler

Uluslararası
 1. Mutlu, H., Kılıç, A.D., (2006). Balıkesir sıcak sularının jeokimyasal ve duraylı izotop bileşimleri. , Bursa.. II. Ulusal Jeokimya Sempozyumu, (),-.
 2. Arslan, G., Kılıç, A.D., (). Amphiboles Geochemistry and Mineralogy in Metamorphite, SW-Turkey. 6 th World Multidisiplinary Earth Sciences Symposium 2020, (),-.
 3. Çakmak, B., Kılıç, A.D., (). Application of X-ray Fluorescence Analysıs and Alternative Elemental Analysis of İgnimbirites. Uluslararsı katılımlı 73. TJKurultayı, (),-.
 4. Kılıç, A.D., Berberoğlu, H., Orhan, E., (). Analysis of Geomaterials by Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Türk Fizik Derneği 32.Uluslarası Fizik Kongresi, ANTALYA/TURKEY, (),-.
 5. Kılıç, A.D., Ateş, C., (2013). Textural characteristic of metamorphic zircon and chemichal changes.. III. International Conference Crystallogenesis and mineralogy, 27 September-1 October 2013, Novosibirsk, Russia., (),-.
 6. Kılıç, A.D., (). Metasomatik Akışkanlar ve Rodenjitleşme Metasomatic Fluids and Rodingitization. 65. Uluslararası Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 7. Kılıç, A.D., (). Metamikt zirkon oluşumları ve akışkan etkisi. 64.Uluslararası Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 8. Kılıç, A.D., (). Dunıte Blocks In Mafıc Ultramafıc Sequence Evıdence For Magma Chamber. Tectonic Crossroads Evolvıng Orogens Of Eurasıa-African and Arabian, (),-.
 9. Kılıç, A.D., (). The Amphıbolite chemistry and BSE images of metamorphıc sole in cataclastıc metamorphısm. 2nd International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2020) 07-09 October 2020 Gaziantep/Turkey, (),-.
 10. Kılıç, A.D., Berberoğlu, H., Orhan, E., Karadağ, h., (). Analysis of Geomaterials by Laser Induced Breakdown Spectroscopy. Türk Fizik Derneği 32.Uluslarası Fizik Kongresi, (),-.
 11. Kılıç, A.D., (). Subduction Zone Related Magmatism and Wehrlites Intrusion in The Guleman Ophiolite. Int. Sym. On Engineering and Architectural sciences of Balkan, Caucasus and Turkis Republic, (),-.
Ulusal
 1. Kılıç, A.D., (2010). Pütürge Metamorfitlerindki Yüksek Alan Gerilmeli Element (HFSE) Hareketliliğinin Mineralojik Kanıtı.. 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 5-9 Nisan 2010, Ankara, (),-.
 2. Özpınar, Y., Tayfun, E., Kılıç, A.D., (1996). Salda Gölü (Yeşilova-Burdur) çevresindeki ofiyolitler ve güncel manyezit oluşumu. 49.Türkiye Jeoloji Kurultayı, 1996. 49.Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.
 3. Kördemir, Y., Kılıç, A.D., (). Hidrotermal İşlevlerin Mineralojik Kanıtları ve ekonomik Sonuçları. Kapadokya Yerbilimleri Sempozyumu, (),-.
 4. Kılıç, A.D., Ateş, C., (2014). Zirkon Mineralinin Mineralojik ve Dokusal Özelliği Pütürge Metamorfiti. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, 9(2),127-133.
 5. Kılıç, A.D., Inceöz, M., (2014). Örneklerle Silis Aktivitesinin Ultramafik Sistemlerdeki Mineralojik ve Jeokimyasal Etkisi Doğu Türkiye. 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, 26(2),149-157.
 6. Kılıç, A.D., (). Guleman Ofiyolitinin Magma Odası Dinamiği Açısından İncelenmesi. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (),-.

Projeler

 1. Burdur, Uşak-Eşme ve Denizli volkanitlerinin (Tras ve Zeolitik Tüf) jeolojik, petrografik, petrokimyasal ve teknolojik özelliklerinin İncelenmesi, AR-GE projesi, 1997-1998, Denizli (Pamukkale Üniversitesi- Denizli Çimento A.Ş.protokolü kapsamında), 01.04.1997-01.04.1998
 2. Bitlis İgnimbiritlerinin Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 17.04.2019-
 3. Maden Karmaşığı’na ait Volkanitlerin Petrografik ve Petrolojik Özellikleri, 09.07.2003-08.10.2004
 4. Ofiyolit Tabanındaki Metamorfitlerin Jeokimyası, Petrografik ve Jeokronolojik Özellikleri, 19.09.2017-25.12.2018
 5. Hazar (Sivrice-Elazığ)Çevresindeki mağmatik ve metamorfik kayaçların petrografik ve petrolojik özellikleri, 05.11.2001-04.06.2005
 6. Metamorfik Kayaçlardaki Zirkon Mineralinin Kristal Yapısı ve Metamorfizma Koşullarının Etkisi Pütürge Metamorfiti Örneği, 08.06.2011-22.05.2013
 7. Budaklı Bölükyazı( Hizan- Bitlis) Arasındaki Metamorfitlerin Petrolojisi ve İzotop Jeokimyas, 21.03.2013-23.02.2015
 8. Gözlüce Düvenlik Koçköy Malatya arasındaki distenli kuvarsitlerde kimyasal jeodinamik işlevlerin mineralojik ve izojeotermik incelemesi, 28.10.2013-27.06.2014
 9. Örneklerle Ultramafitlerin Politermal Metamorfizması ve Jeokimyasal Reaksiyonların İncelenmesi, 02.05.2012-22.05.2013
 10. Pütürge Metamorfitindeki Zonlu Granatların İncelenmesi, 17.12.2012-19.11.2015
 11. Magma odası dinamiğini guleman ofiyoliti açısından incelenmesi Münferit, 16.10.2007-15.10.2009